Algemene Voorwaarden

 1. Lidmaatschap
  • Het lidmaatschap wordt na afloop van je abonnement stilzwijgend verlengd en is vanaf dat moment schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
  • De afgesloten jaar- en halfjaar- abonnementen hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van abonnementsvorm.
  • Het lesrooster kan door Boks! Premium Boxing Club te allen tijde worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven.
  • De club is op officiële feestdagen gesloten. De dagen waarop Boks! Premium Boxing Club gesloten is worden ruim van te voren aangekondigd. Lessen die vallen op dagen dat Boks! Premium Boxing Club gesloten is komen te vervallen Tijdens de zomerperiode verlopen de lessen volgens een zomerrooster. Voor deze periode zal er geen wijziging zijn in contributiegelden.
  • Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk om voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen. Voor een dergelijke stopperiode geldt een maximum van 3 maanden. Na deze 3 maanden wordt het lidmaatschap automatisch weer actief. De maanden waarin het lidmaatschap werd stopgezet worden aan het einde van de looptijd van het abonnement toegevoegd.
  • De minimum leeftijd om lid te worden bedraagt 16 jaar. Voor leden jonger dan 18 jaar geldt dat één der ouders of wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger schriftelijk toestemming dient te verlenen middels ondertekening van het inschrijfformulier.
 2. Inschrijfgeld
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en bestaat uit een borgsom voor de clubpas en administratiekosten.
  • De clubpas is op naam en niet overdraagbaar aan derden.
  • Als lid van Boks! Premium Boxing Club is het lid verplicht de clubpas altijd mee te nemen en bij zich te dragen binnen onze club en op verzoek van één van de medewerkers te tonen en te overhandigen. Bij verlies of beschadiging van de clubpas is bij uitgifte van een nieuwe clubpas € 10 verschuldigd. Ga dus zorgvuldig om met de clubpas en voorkom misbruik van derden.
  • Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging, om wat voor redenen dan ook, zijn opnieuw inschrijfkosten verschuldigd.
 3. Abonnementskosten
  • Een nieuw lid dient bij inschrijving de abonnementskosten voor de eerste maand contant te voldoen. Het lidmaatschap vangt aan zodra de eerste maand is voldaan.
  • Na de eerste contante betaling kan de automatische incasso ingesteld worden.
  • Niet nakomen van betaling binnen 30 dagen betekent, dat de toegang tot Boks! Premium Boxing Club wordt geweigerd en tevens kunnen er rechtsmaatregelen worden genomen. Wordt een automatische incasso gestorneerd dan behoudt Boks! Premium Boxing Club het recht kosten in rekening te brengen voor herinneringen en/of aanmaningen voor het te innen bedrag.
  • Boks! Premium Boxing Club behoudt zich het recht de tarieven éénmalig per jaar aan te passen. (Dit geldt ook voor jaarcontracten). Een wijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in de club.
 4. Opzegging
  • Opzegging van het lidmaatschap door Boks! Premium Boxing Club kan geschieden per direct, en/of als lid in overtreding van één van de huisregels is, en/of als het lid onzedelijk gedrag vertoont.
  • Opzegging van het lidmaatschap door lid dient schriftelijk plaats te vinden, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
  • Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak meer maken op eerdere betaalde inschrijfgelden of andere tegoeden.
 5. Aansprakelijkheid
  • Boks! Premium Boxing Club is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen, kleding en kostbaarheden van het lid binnen de club.
  • Tevens is Boks! Premium Boxing Club niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden.
  • Het lid verklaart dat het volgen van bokslessen voor eigen verantwoording zal zijn. Het lid heeft, indien van toepassing, een medische status-historie met de club overlegd. Indien gewenst door de club, zal deze adviseren een deskundige te raadplegen. De kosten hiervan zijn voor het lid.
  • Het lid heeft een eigen ziektekostenverzekering afgesloten.
  • De verstrekte persoonsgegevens zijn privé en worden niet aan derden verstrekt.
 6. Overige
  • Het lid is bekend met de huisregels en zal zich te allen tijden aan deze regels houden. De huisregels staan vermeld op de website en in de club. Wijzigingen worden bekend gemaakt middels berichtgeving in de club.
  • Roken binnen Boks! Premium Boxing Club is niet toegestaan en uiteraard worden drugs of alcohol (gebruik) niet getolereerd.
  • Het gebruik van consumpties binnen Boks! Premium Boxing Club is alleen aan/bij de balie toegestaan. Consumpties dienen contant te worden betaald. Zelf meegebrachte etenswaren zijn niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van het aanwezige personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
  • Voor eventuele blessures die ontstaan door onzorgvuldig of onkundig gebruik van de materialen is het lid zelf verantwoordelijk. Vraag bij twijfel de geschoolde medewerkers om uitleg.
  • Sportkleding, sportschoenen en een handdoek tijdens het trainen zijn verplicht, dit i.v.m. hygiëne.
  • Drinken mag in de sportruimten alleen mee worden genomen in een afsluitbare bidon.
 7. Toepasselijk recht
   • Op elke overeenkomst tussen Boks! Premium Boxing Club en het lid is het Nederlands Recht van toepassing.

  Zoetermeer, oktober 2015

TOP
WhatsApp WhatsApp ons